Establecemento dun sistema de asistencia ao sector produtivo do Mexillón de Galicia sobre toxinas lipofílicas de ASP.

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

O proxecto consiste en acondicionar un espazo nas instalacións dos equipos descritos e posta en funcionamento dos mesmos, aprendizaxe e posta a punto da técnica de análise de toxinas lipofílicas segundo o protocolo “EU-Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in mollucs by LC-MS/MS”, en mostras de mexillón fresco e procesado.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Consello Regulador do Mexillón de Galicia
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.mexillondegalicia.org
Perfil empresarial: 
Entidade pública
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
02/12/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
273.211,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
273.211,00€
% sobre total Presupuesto: 
100
Plazo total en meses: 
11
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
O proxecto desenvolverase no Concello de Vilagarcía de Arousa, na sede do Consello Regulador do Mexillón de Galicia. Estenderase o ámbito de actuación a toda a ría de Arousa xa que se recollerán mostras de mexillón nos 22 polígonos de mexillón da ría de Arousa, nas 9 Unidades de control que ten o Concello Regulador no ámbito territorial do GALP Ría de Arousa e nas 32 empresas (transformadoras e elboradoras de mexillón) que están inscritas no Consello Regulador e a entidades sectoriais da producción, elaboración e transformación de mexillón e dos moluscos bivalvos producidos en Galicia, os informes divulgativos elaborados polo departamento de I+D do Consello Regulador realativos a cuestións máis relevantes referidas as mareas vermellas e á producción de moluscos.
Plazo de ejecución: 
30/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Fortalecer a toma de decisións e garantías dos produtores, transformadores e elaboradores de Mexillón de Galicia respecto das toxinas lipofílicas e amnésicas. Indirectamente isto repercutirá favorablemente nos cosumidores de Mexillón de Galicia.
Principales actividades del proyecto: 
Actividade 1.- Adecuación dun espazo na sede social do Consello Regulador para a instalación dos novos equipos: obras e mobiliario. Actividade 2.- Adquisición, instalación, e comprobación dos equipos. Actividade 3.- Recollida e conservación de mostras (distintos orixes distintos formatos) Actividade 4.- Posta a punto, optimización e estandarización das metodoloxías de detección e cuantificación de toxinas lipofílicas e amnésicas. Actividade 5.- Divulgación do coñecemento científico disponible sobre as mareas vermellas no sector produtivo de Mexillón de Galicia.
Resultados concretos previstos: 
Establecemento no Consello Regulador dun sistema de asistencia cientofica sobre toxinas lipofílicas e ASP con capacidade de análise para estas toxinas. Incremento do grado de coñecemento cientofico-técnico nos sectores produtivos de Mexillón de Galicia das principais cuestións relativas ás biotoxinas mariñas e as mareas vermellas.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
1/ Fomentar unha pesca sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 2/Fomentar unha acuicultura sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dios recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento. 4/ Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima. 5/Incentivación do investimento nos sectores de transformación e comercialización.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Programas de formación destinados al a mejora profesional de los pescadores.
Política de calidad de los productos pesqueros
Campañas de concienciación y promoción de los productos pesqueros.
Colaboraciones científicas y creación de líneas de I+D+i orientadas a la diversificación de actividades económicas.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para restablecer el potencial de producción en las zonas de pesca.
Operación para adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de desarrollo local.
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
mexillóndeegalicia.jpg

Mellora da eficiencia no proceso de comercialización na Confraría de pescadores de Cabo de Cruz

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Dotar á Confraría dos equipos de oficina axeitados para o correcto desenvolvemento das actividades que nesta entidade teñen lugar, posto que hoxe en día debido aos avances técnicos e informáticos todas as actividades que teñen lugar nas Confrarías desenvólvense de xeito informatizado, desde a subasta dos produtos na lonxa, control de ingresos de cada mariscador, etc .

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de Cabo de Cruz
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.cofradiacabodecruz.org
Perfil empresarial: 
Organización sectorial
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
02/12/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
60.080,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
60.080,00€
% sobre total Presupuesto: 
100
Plazo total en meses: 
1
Anualidades: 
2016
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Comarcal
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
A finalidade e obxectivo da presentación deste proxecto sería dotar á Confraría dos equipos de oficina axeitados para o correcto desenvolvemento das actividades que nesta entidade teñen lugar, posto que hoxe en día debido aos avances técnicos e informáticos todas as actividades que teñen lugar nas Confrarías desenvólvense de xeito informatizado, desde a subasta dos produtos na lonxa, control de ingresos de cada mariscador, etc. Debido ao explicado anteriormente é importantísimo que a Confraría conte con equipos de oficina avanzados e actualizacións que lles permitan realizar todas estas actividades de forma rápida e correcta. Todo isto repercutiría nunha mellora da xestión das actividades que se levan a cabo por parte dos socios da entidade. Nos últimos anos a entidade gracias á boa xestión e as grandes labores de mantemento levadas a cabo en todos os bancos marisqueiros tanto de a pé coma de a flote que posúe a entidade, puido ver mellorada a súa produción, o que repercute nos ingresos medios obtidos polos profesionais do sector. Tendo todo isto en conta, e debido á cantidade de persoas que dependen deste traballo, a entidade solicita esta axuda para levar a cabo dunha forma correcta e produtiva as actividades anteriormente mencionadas, para acadar este obxectivo ten a necesidade de adquirir as infraestructuras adecuadas. Estas actividades incluídas na área de comercialización e venda de produtos frescos serían moito mais eficaces se o persoal que as leva a cabo estivera dotado dos medios adecuados, posto que, este material, debido á exposición ao sal e o duro traballo que con el se desenvolve ten un gran desgaste e por iso é necesario a súa renovación xa que está nunhas condicións bastantes obsoletas debido a que xa teñen moito tempo. Sen esta axuda a entidade tería gran dificultade para ter unas infraestructuras axeitadas e isto repercutiría no efectivo traballo que se realiza na lonxa e do que vive o sector pesqueiro desta localidade. As actividades que se realizarán cos equipos de oficina servirán de complemento ás labores de vixilancia e as tarefas administrativas derivadas dos procesos de extracción e comercialización e estarían contempladas na presente solicitude.
Principales actividades del proyecto: 
A Confraría de pescadores “Virgen del Carmen” de Cabo de Cruz mediante a execución deste proxecto poderá seguir realizando as tarefas administrativas derivadas do proceso de extracción e comercialización dos produtos pesqueiros explotados polos socios da entidade e comprométese a realizar os traballos que se describen a continuación: O persoal de Confrarías que realiza as labores administrativas derivadas do proceso de extracción supervisará o pexase dos moluscos extraídos dos bancos marisqueiros e asegurarase de que as cantidades pesadas axústanse ao tope establecido para cada especie de bivalvo e levará a cabo a emisión de vales de venta onde se especifica a especie, a cantidade e o produtor que pon á venta o bivalvo. Tamén se encargará de supervisar a correcta colocación de ditos vales nas caixas que cada produtor coloca para a venta do seu produto. Dito persoal de Confraría tamén participará no proceso de venta mediante o seguemento da subasta dos diferentes lotes de moluscos que se poñen a venta e levará a cabo a adxudicación dos vales de venta por medios informáticos. Posteriormente realiza a emisión dos documentos de rexistro e transporte dos distintos lotes vendidos que lle son entregados aos compradores. Para rematar tamén se encargará de realizar toda a facturación derivada do proceso de producción e comercialización que inclúe: emisión e envío das facturas aos compradores e a emisión e reparto da facturación dos produtores. Para levar a cabo estas actividades sería necesario a adquisición de equipos e infraestructuras incluídas no proxecto e que detallamos a continuación: impresoras Zebra para a emisión das etiquetas necesarias para a venta dos produtos extraídos (fase de etiquetado), impresoras Epson para a emisión dos tikets de pesaxe (fase de pesaxe), impresoras laser para a emisión de nóminas e facturación dos productos comercializados (fase de venta), máquinas clasificadoras de moluscos bivalvos con emisión de tikets de venta (fase de pesaxe, clasificación e venta dos produtos extraídos), ordenadores para levar a cabo todas as fases do proceso de comercialización.
Resultados concretos previstos: 
O investimento realizado coa execución deste proxecto serviría para dotar á Confraría dunhas infraestructuras e equipamento axeitados para o correcto desenvolvemento das actividades que nesta entidade teñen lugar, unha das actividades mais importantes son as incluídas na área de comercialización e venda dos produtos frescos que son explotados polos mariscadores da entidade e que repercuten directamente no efectivo traballo que se realiza na lonxa e do que vive o sector pesqueiro desta localidade. Polo tanto coa execución do proxecto acadaríamos moitos fins da entidade que serían os seguintes: - Orientar a todos os seus membros sobre as acción derivadas da aplicación da normativa concernente ao sector pesqueiro e, en particular, sobre as axudas subvencións e programas establecidos pola administración pública. - Actuar como oficinas públicas, no referente á recepción, rexistro e tramitación de documentación dirixida á administración. - Promover actividades de formación dos profesionais nas actividades referidas á pesca. - Servirlle como entidade de consulta á administración en todas as custións concernentes ao sector. - Elevarlle á administración propostas sobre materiais de interese pesqueiro, e sobre aquelas acción tendentes a mellorar as condicións técnicas, económicas e sociais da actividade pesqueira. - Promover a creación de servizos común para os seus membros. - Velar polo estricto cumprimento da normativa vixente en materia de pesca, descarga, primeira venda e de comercialización dos recursos mariños, etc.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/ Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima. 5/Incentivación do investimento nos sectores de transformación e comercialización.
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mejoras en los sistemas de vigilancia de los ecosistemas y el patrimonio marítimo.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para la diversificación de actividades
Operación para restablecer el potencial de producción en las zonas de pesca.
Operación para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos.
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
cabodecruz.jpg

Malla Egalsa

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Creación dunha nova malla de algodón biodegradable ecolóxico para protección, limpeza e estética.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Envases de Galicia, S.A.
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.egalsa.es/
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
191.930,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
95.965,00€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Internacional
Plazo de ejecución: 
30/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Creación dunha nova malla de algodón biodegradable ecolóxico para protección, limpeza e estética.
Principales actividades del proyecto: 
Coa adquisición de nova maquinaria e a mellora da instalación eléctrica poderase fabricar este produto innovador, a creación dunha nova malla de algodón biodegradable ecolóxico para protección, limpeza e estética. Utilizarase en túnidos e peixes grandes como peixe espada por exemplo.
Resultados concretos previstos: 
Elaborar unha malla innovadora que incremente a calidade. Creación de emprego directo estable e de calidade na empresa e consolidación dos empregos actuais. Creación de emprego indirecto. Incremento da competitividade e viabilidade do sector. Modernización e innovación no sector pesqueiro.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Potenciar la calidad ambiental costera.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Política de calidad de los productos pesqueros
Fomento de actividades económicas alternativas
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para proteger el medio ambiente en las zonas de pesca.
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Número de mujeres empleadas en el proyecto: 
1
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
mallaegalsa.jpg

Promoción, xestión e execución de proxectos culturais dinamizadores do territorio.

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Impulsar un novo concepto de servizo turístico que non existe no territorio, innovador, e que permitirá mellorar as prestacións turísticas da zona da Ría de Arousa, turismo musical, gastronómico local, excursións marítimas e culturais, charlas, visitas relacionadas co sector pesqueiro. Xerar actividades alternativas de negocio non estacionais que permitan incrementar a competitividade e viabilidade do sector turístico na zona durante todo o ano como por exemplo o produto Atlantic Days.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
New Live Producciones Culturales, S.L.U.
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
34.800,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
17.400,00€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
2016
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Autonómico
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Impulsar un novo concepto de servizo turístico que non existe no territorio, innovador, e que permitirá mellorar as prestacións turísticas da zona da Ría de Arousa, turismo musical, gastronómico local, excursións marítimas e culturais, charlas, visitas relacionadas co sector pesqueiro. Xerar actividades alternativas de negocio non estacionais que permitan incrementar a competitividade e viabilidade do sector turístico na zona durante todo o ano como por exemplo o produto Atlantic Days. Mellorar a experiencia turística diversificada (musical, cultural, tradicional) disponible no territorio.
Principales actividades del proyecto: 
O proxecto vai consistir na compra de mobiliario, de equipamento, aluguer da oficina, investimentos en tecnoloxía para poder levar a cabo a actividade da empresa. Desenvolvendo proxectos culturais, ofrecendo contidos de calidade: xiras, grandes eventos, festivais, xestión de espazos culturais e comunicación. Colaboración con empresas e entidades so sector do turismo mariñeiro para realizar excursións en veleiro, visita a bateas, degustación de productos da pesca, visita ao traballo das marisqueiras…
Resultados concretos previstos: 
O proxecto que se pretende implementar permitirá acadar os seguintes resultados: - Ampliar os servizos turístiucos ofertados no territorio da Ría de Arousa, diversificando as actividades económicas da zona. - Xerar emprego estable e decalidade a través de empregos directos nos eventos e empregos indirectos vinculados a proveedores. - Xerar sinerxias con outras empresas do territorio (servizos de ocio para turistas, pesca artesanal sostible, por en valor os recursos pesqueiros da zona. - Colaboración con axentes territoriais (provedores pesqueiros locais, asociaciónns sen ánimo de lucro, confrarías de pescadores…) - Incremento dos investimentos no territorio. - Desestacionalización das actividades existentes non territorio.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Fomento de actividades económicas alternativas
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
4
Número de personas mayores de 45 años empleadas: 
1
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Número de mujeres empleadas en el proyecto: 
1
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
atlanticfest.jpg
atlanticfest2.jpg

Proxectos Innovadores Rotogal

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Deseño dun contedor de depuración e dun sistema para o transporte en auga de bivalvos vivos durante períodos longos, principalmente por vía marítima pero adaptables ao transporte por estrada.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Rotogal, S.L
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.rotogal.com/
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
352.500,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
176.250,00€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Internacional
Plazo de ejecución: 
30/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Deseño dun contedor de depuración e dun sistema para o transporte en auga de bivalvos vivos durante períodos longos, principalmente por vía marítima pero adaptables ao transporte por estrada.
Principales actividades del proyecto: 
Impulsar a modernización de produtos de pesca baseándose na innovación. Favorecer ao sector pesqueiro mellorando a súa calidade e produción. Incrementar a competitividade e viabilidade do sector pesqueiro na ría.
Resultados concretos previstos: 
Deseño dun contedor de depuración e dun sistema para o transporte en auga de bivalvos vivos durante períodos longos, principalmente por vía marítima pero adaptables ao transporte por estrada.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Política de calidad de los productos pesqueros
Fomento de actividades económicas alternativas
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es positivo respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Número de mujeres empleadas en el proyecto: 
1
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
contenedor-depuración.jpg

Xesmar

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Aumento do valor, promoción da innovación e as novas tecnoloxías coa incorporación dunha plataforma web que permita organizar e optimizar a xestión dos traballos e procesos no mar mellorando a productividade, trazabilidade e xestión do sector.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Qualigy Solutions Innovation
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
17.300,00€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
8.650,00€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Comarcal
Plazo de ejecución: 
30/10/2017
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Aumento do valor, promoción da innovación e as novas tecnoloxías coa incorporación dunha plataforma web que permita organizar e optimizar a xestión dos traballos e procesos no mar mellorando a productividade, trazabilidade e xestión do sector.
Principales actividades del proyecto: 
Mellorar en tempo os custes na xestión dos traballos colectivos. Acceso en tempo real á información por parte de mariscadores. Simplificar a certificación de traballos executados de cara á renovación dos permisos de explotación.
Resultados concretos previstos: 
Implantación dunha plataforma en diferentes cofradías e agrupacións. Formación ao colectivo de mulleres e empoderamento no manexo das novas tecnoloxías. Mellora na comunicación e integración coa administración.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Programas de formación destinados al a mejora profesional de los pescadores.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
qualigy solutions innovation web.jpg

Novas estratexias de comercialización dos productos do mar: Snacks saudables e de calidade

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Mellora da comercialización dos produtos procedentes da pesca local artesanal.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Relento, S.L.
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
172.107,69€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
86.053,85€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
2
Anualidades: 
2016
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Internacional
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Mellora da comercialización dos produtos procedentes da pesca local artesanal.
Principales actividades del proyecto: 
Desenvolver novas liñas de produtos de calidade diferenciada investigando novas texturas e presentacións adaptándose ás novas necesidades de grupos específicos de consumidores como alimentación infantil ou senior cun elevado valor nutricional.
Resultados concretos previstos: 
Desenvolver tres novas liñas de produtos: alimentación senior e infaltil, snacks saudables (embutidos de mar) e conserva gourmet e ecolóxica.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
3
Número de empleos creados: 
3
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
relento sl web.jpg

Albergue Turístico A Salazón

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Rehabilitación du inmoble no casco urbano de Vilanova de Arousa que formaba parte dunha antiga salazón co obxectivo de convertelo en albergue turístico.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Francisco Navia Leiro
Perfil empresarial: 
Empresario individual
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
124.179€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
62.089,50€
% sobre total Presupuesto: 
50
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Comarcal
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Rehabilitación du inmoble no casco urbano de Vilanova de Arousa que formaba parte dunha antiga salazón co obxectivo de convertelo en albergue turístico.
Principales actividades del proyecto: 
Albergue turístico que posibilitará a desestacionalización do turismo, fundamentalmente xoven, que busca un aloxamento económico e de calidade, que habitualmente viaxa en grupos, ao mesmo tempo que se lle ofrecen unha serie de actividades complementarias, tanto de ocio como culturais como poden ser: percorridos polar ría de Arousa en kayak ou en embarcacións neumáticas; coñecemento da cultura do mexillón grazs á colaboración con asociación de mexilloeiros do concello de Vilanova que lles mostrarán o día a día do seu traballo; coñecemento da historia da conserva no noso concello a través dunha exposición na área de descanso do albergue.
Resultados concretos previstos: 
Este tipo de establecementos atraen a un cliente fixo que gusta de novas experiencias e de coñecer a cultura dos lugares que visita. A súa situación nunha das vilas de inicio do camino marítimo de Santiago fai que numerosos peregrinos inicien aquí a súa andadura polo que necesitan un aloxamento. Igualmente, mitos peregrinos que fan o camino portugués desvíanse por esta variante.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Organización de eventos de formación y divulgación
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mantener y desarrollar los puestos de trabajo: diversificación económica y reestructuración social.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
2
Número de empleos creados: 
2
Número de personas mayores de 45 años empleadas: 
1
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Imágenes: 
alberguesalazon.JPG

Lonxanatur

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Mellora da competitividade do sector pesqueiro mediante a diversificación, en especial a través do aumento do valor engadido.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría o Grove
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.cofradiaogrove.es/#/cofradia/
Perfil empresarial: 
Organización de pescadores
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
141.518,85€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
141.518,85€
% sobre total Presupuesto: 
100
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
O Grove
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Mellora da competitividade do sector pesqueiro mediante a diversificación, en especial a través do aumento do valor engadido.
Principales actividades del proyecto: 
Accións promocionais dos produtos pesqueiros, posta en valor dos traballos dos mariñeiros e mariscadores e destacar o papel da muller e a necesidade da preservación do medio mariño e dos recursos pesqueiros.
Resultados concretos previstos: 
Posta en valor do traballo dos/as mariñeros/as. Mellora da eficiencia na comercialización das produccións pesqueiras. Creación dunha infraestrutura turística que promova e dea visibilidade aos produtos pesqueiros locais. Concienciación sobre a importancia que ten o coidado do medioambiente para a preservación dos recursos.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
4/Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e da acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Medio Ambiente y energía
Organización de eventos de formación y divulgación
Acciones de promoción
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Potenciar la calidad ambiental costera.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Promoción de la pluriactividad de los pescadores (empleos adicionales fuera del sector pesquero a tiempo completo o parcial).
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para ayudar a los pequeños municipios pesqueros y las infraestructuras relacionadas con el turismo
Operación para proteger el medio ambiente en las zonas de pesca.
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
confraria do grove web.jpg

Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal no ámbito do Parque Nacional das Illas Atlánticas

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Fortalecer a pesca a pequena escala e empoderar na gobernanza das súas actividades pesqueiras aos pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnóstico que recolla a dependencia socio-económica.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría o Grove
Datos de interés del promotor/a: 
http://www.cofradiaogrove.es/#/cofradia/
Perfil empresarial: 
Organización de pescadores
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
03/11/2016
Referencia normativa: 
Orde do 9 de Xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o dsenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo e Marítimo de Pesca 2014-2020.
Presupuesto total: 
35.095,86€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
35.095,86€
% sobre total Presupuesto: 
100
Plazo total en meses: 
12
Anualidades: 
2016-2017
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Ría de Arousa
Plazo de ejecución: 
31/12/2016
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Fortalecer a pesca a pequena escala e empoderar na gobernanza das súas actividades pesqueiras aos pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnóstico que recolla a dependencia socio-económica.
Principales actividades del proyecto: 
Fomentar a participación do sector implicándoo na gobernanza e responsabilidade na xestión pesqueira. Xestionar e reducir os conflitos na medida do posible. Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e da gobernanza dos novos recursos.
Resultados concretos previstos: 
Estudo xeográfico das confrarías e análise das actividades pesqueiras. Recopilar información relativa ás actividades no P.N. Illas Atlánticas. Divulgar os resultados obtidos. Constituír unha mesa de traballo co Organismo Autónomo do P.N. Illas Atlánticas.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Fomentar unha pesca sustentable desde o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Organización de eventos de formación y divulgación
Realización de estudios
Acciones de promoción
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Preservación de los recursos humanos en el sector pesquero.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Inversiones productivas creadoras de empleo
Programas de formación destinados al a mejora profesional de los pescadores.
Política de calidad de los productos pesqueros
Estudios valor de litoral.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reforzar la competitividad de las zonas de pesca
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Operación para restablecer el potencial de producción en las zonas de pesca.
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
Incidencia medioambiental en la reserva de pesca: 
positiva
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
positiva
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es positivo en materia de mejora o protección del medioambiente.
Imágenes: 
confraria do grove illa de salvora web.jpg
Distribuir contenido