DIVERSIFICACIÓN DA ACTIVIDADE ARREDOR DA CETÁREA

Tipo de Proyecto: 
Productivo

Ampliación da cetárea de Corrubedo aproveitando as instalacións e a contrucción xa feita tendo en conta a ubicación do proxecto. Tratando así de compensar a enorme desproporción entre os atractivos da zona e a oferta turística  de servizos da mesma, buscando aproveitar deste modo as posibles sinerxias que poidan surxir entre a pesca artesanal, medio ambiente, turísmo e servizos.

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Relento,S.L.
Datos de interés del promotor/a: 
relentocorrubedo@gmail.com / c. Torreiro nº1 Corrubedo- 15969 Ribeira- A Coruña
Perfil empresarial: 
Empresa Privada
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
26/07/2011
Referencia normativa: 
Orde do 16 de Marzo de 2011 publicada polo DOGA o 22 de Marzo do 2011
Presupuesto total: 
466.177,60€
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
186.471,03€
Plazo total en meses: 
13
Anualidades: 
2011-2012
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Ribeira- A Coruña
Coordenadas GPS: 
Lat:42º34” 43.19”N - Long:9º4’ 8.07”W
Plazo de ejecución: 
31/10/2011
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Fomentar os valores do desenvolvemento empresarial respetuoso co territorio e cos valores culturais. Acadar ferramentas de desenvolvemento que permita implicar diferentes sectores. Acadar elementos para o desenvolvemento sostible da zona, con especial atención ó fomento do turismo ecolóxico e medioambiental.
Principales actividades del proyecto: 
Ofrecer un maior valor engadido ós produtos da pesca e o marisqueo artesán local e ampliar a gama de produtos a ofertar. Instalación dun sistema de etiquetado e marcado que permitirá asegurar a trazabilidade de tódolos produtos, garantindo así ó comprador a orixe do 100% procedentes da flota artesanal galega. Aproveitar as instalacións das que dispoñemos para montar un "mercado.restaurante". Crearáse unha aula de cociña, na que se realizarám o longo de todo o ano talleres, catas, degustacións, charlas e domostracións coa finalidade de promover o consumo dos produtos pesqueiros galegos e divulgar a gastronomía e a cultura mariñeira local. Mellora da comercialización de ditos produtos e servizos con campañas de marketing e imaxe a nivel nacional, abrindo novos canáis de comunicación có cliente, creando unha web corporativa e tenda virtual dende o que se enviarán os produtos directamente ata o consumidor final en tódala península. Ditas accións levaránse a cabo aó longo de todo o ano có fin de fomentar a desestacionalidade do sector turístico en Corrubedo.
Resultados concretos previstos: 
No primeiro ano que é o da realización da obra e posta en marcha das actividades, o beneficio é positivo e vai crecendo ano a ano, xa no segundo e terceiro ano o beneficio vai ser do 25% e 57% respectivamente, cifras considerables, sempre e cando consíganse as estomacións de venta e custo.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
Liña 2: Competitividade e diversificación so sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola. Acción 2.2.1: desenvolvemento de servizos de ocio ligados a actividades pesqueira. Acción 2.2.2: Apoio a novos proxectos empresariais turísticos promovidos por entidades e profesionais do sector. Acción 2.3.3: Plataforma virtual para a comercialización de productos pesqueiros. Acción 2.4.1: Fomento da producción.
Eje temático del Proyecto: 
Turismo (incluida la pesca-turismo, turismo marinero, etc.) patrimonio, cultura y deportes.
Nuevos servicios (prestación de servicios no disponibles en el ámbito territorial del grupo).
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Estrategias del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Desarrollo de empresas económicamente viables.
Fomento de actividades económicas alternativas
Desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible relacionado con el sector.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para reestructurar y reorientar las actividades económicas
Operación para la diversificación de actividades
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
El proyecto tiene una incidencia medioambiental medioambiental en el espacio protegido: 
positiva
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto se enmarca en una Agenda Local 21: 
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es generador de empleo
Número de empleos previstos: 
14
Número de empleos creados: 
14
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Indicadores de Ejecución
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos al Grupo de Pesca vinculados a éste en el marco del FEP?: 
No
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos a otros fondos vinculados a este proyecto?: 
No sabe