Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

04
Jul
0
com