Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega

04
Jul
0
com