Documentos de Beneficiario

  • O Grupo de Acción Costeira “Golfo
  • Solitude de axuda, declaración responsable do promotor de non ter solicitado outras axudas e declaración responsable da condición de peme.

  • Trátase dun manual moi útil para a elaboración do plan de empresa e plan de xestión. Encontraremos información por apartados dos documentos anteriores que nos facilitarán a súa cumprimentación.

  • Documento en formato word para cumprimentar polo promotor. O plan de xestión é  o eixe principal da documentación a presentar nos proxectos non produtivos, descríbense as actividades a realizar, cronograma das mesmas, os obxectivos que se perseguen, a súa adecuación ao PEZ, orzamento detallado por tipo de actividade e por tipo de gasto... Deberase acreditar a viabilidade técnica e financeira.

  • Documento en formato word para cumprimentar polo promotor. O plan de empresa é o eixe principal da documentación a presentar nos proxectos produtivos, descríbense de forma detallada as actividades a realizar, persoal encargado, experiencia do promotor, cronograma, os obxectivos que se perseguen, a súa adecuación ao PEZ, orzamento detallado, etc. Deberase acreditar a viabilidade técnica, económica e financeira.